از خواب پا شدم

وای چه یر درد شدیدی

فکر کنم واسه گریه هاست

ولی باید قوی باشم

پاشم برنامه بریزم واسه اینده