اگه واقعا بد جنس بودم می تونستم

اون قدر با X حرف بزنم که خودش

اهلیم بشه بدون هیچ کاری

مساله اینه که نمی تونم با اینجور باشم

اونم با کسی که....

بگذریم 😊