هدف از زندگی عاشق شدن و دل دادن بود

که دل دادم. دیگه چیزی نمی خوام از دنیا

#دوست دارم