کسی بهم گفت از دوست داشتن خجالت نکش
حتی توجمع هم فریاد بزن

دوست دارم خیلی زیـــــاد ول کنم نیستم ههه