زندگی کردن با یاد کسی که دوسش دارم

واسم لذت بخش تره تا زندگی با کسی که 

علاقه ای بهش ندارم :)

#آی ام هَپی