شاهزاده کوچولو گفت:
من پی دوست می گردم

نگفتی اهلی کردن یعنی چه؟

روباه گفت: اهلی کردن چیز بسیار فراموش شده ای است

ینی ایجاد علاقه کردن.

#همون چیزی که بلد نبودم