ببخشید ٬ قلب من انگار حوالی بی تفاوتی های شما دارد جان می دهد! زیاد مزاحم روز هایتان نمی شوم. تنها اگر می شود ٬ جان دادنش رو تماشا نکنید.اخر ٬ من از مهربانی های شما زیاد برایش قصه خوانده ام.