ایام سختی دارم
همه که از اول پول دار خونه دار و داری شغل نیستن.
بد جور دغدغه فکری دارم
کاش کس مناسبی حداقل برای هم فکری داشتم.