الان یه ادم جوان هستم و نمی دونم با اوضاع ایران دقیقا کدوم راهو برم که اینده بهتری داشته باشم. اینقدر بهش فکر می کنم که سر درد میگیرم.