شاید کمی دارم زندگی مو سخت می کنم

ولی دوس دارم این راهو برم با توکل به خدا