تا صبح خوابتو دیدم

هر جا هستی خوب و خوش ‌‌‌‌ و سلامت باشی